Opłaty

Rok szkolny 2022/2023

Godziny otwarcia Przedszkola

Informacje dotyczące odpłatności

Uchwała Rady Miasta Poznania

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Godziny otwarcia Przedszkola

Informacje dotyczące odpłatności

Uchwała Rady Miasta Poznania

 

 

Rok szkolny 2020/2021

Opłaty za korzystanie z przedszkola naliczane są z dołu.

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

- opłaty za pobyt zależnej od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu

(uchwała Rady Miasta Poznania z dn. 9.07.2019 r. nr XV/237/VIII/2019)

  • bezpłatny pobyt w godzinach 8:00 - 13:00
  • pozostałe godziny: 6:00 - 8:00 i 13:00 - 17:00 płatne 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
  • dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starsze zwolnione są z opłaty godzinowej
  • wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu

 

- opłaty za wyżywienie dziecka - 10 zł dzienna stawka, obejmuje trzy posiłki (Zarządzenie nr 1/03/01/2022 Dyrektora Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu w sprawie określenia wysokości stawki żywieniowej oraz warunków korzystania zposiłków).

I posiłek - 3 zł

II posiłek - 3 zł

III posiłek - 4 zł

 

Płatność za przedszkole należy regulować za pośrednictwem kont bankowych PKO BP.

Dzieci uczęszczające do przedszkola posiadają indywidualne, wygenerowane konta.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka.

Opłaty regulowane są do 10 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o zachowanie terminów płatności!

 

UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Rok szkolny 2019/20

1. Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

2. UCHWAŁA RADY MIASTA POZNANIA - OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Rok szkolny 2018/19

UCHWAŁA NR LXIX/1275/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 lipca 2018r.

 

Rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXIX/679/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XLIX/866/VII/2017 RADY MISTA POZNANIA z dnia 6 czerwca 2017r.

W związku z wejściem w życie nowej uchwały NR XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Miasto Poznań

od 1 lipca 2017 r.

zmianie ulega odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

od godziny 6:00 do godziny 8:00   każda godzina 1,00 zł.

od godziny 8:00 do godziny13:00 w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" są  BEZPŁATNE.

 

Godziny od 13:00 do godziny 17:30 każda rozpoczynająca godzina 1,00 zł.

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016 , rok szkolny 2016/2017

W związku z wejściem w życie nowej uchwały NR XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie

określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzacym jest Miasto Poznań

od 1 listopada 2015 r.

zmianie ulega odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

od godziny 6:00 do godziny 8:00   każda godzina 0,80 zł.

od godziny 8:00 do godziny13:00 w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat" są  BEZPŁATNE.

Godziny od 13:00 do godziny 17:30 każda rozpoczynająca godzina 0,80 zł.

Uchwała Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania

 

Rok szkolny 2014/2015

 Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w Uchwale nr LIV/806/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r.

Rada Miasta ustaliła liczbę godzin bezpłatnych pobytu dziecka w przedszkolu od otwarcia placówki do godziny 13:00.

Opłata rodzica za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego (nauczania, wychowania i opieki) po ustalonych przez Radę Miasta godzinach bezpłatnych wynosi 1,00 zł.

Rada Miasta ustaliła zasady całkowitego oraz częściowego zwolnienia z opłat.

Zwolnienie z opłat za przedszkole są możliwe jedynie na wniosek rodzica, który jest zobowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

1.Obniża się wysokość opłaty, która wynosi 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu

1) za drugie i kolejne dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŁşn. zm.).

2.Nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt1:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póŁşn. zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

 

Aktualności

 

 ZEBRANIE INFORMACYJNO - ORGANIZACYJNE

I grupa - 08.09. godz. 17:00

II grupa - 07.09. godz. 17:00

III grupa - 11.09. godz. 17:00

IV grupa - 07.09. godz. 17:00

V grupa - 07.09. godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy wyłącznie Rodziców.

23.06.2023r. - Myszonki są wśród nas - warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Frajda (grupa: IV, V).
czytaj wiecej
21.06.2023r. - Wycieczka autokarowa do DELI PARKU (grupa: I, II, III, IV, V).
czytaj wiecej
20.06.2023r. - Wyjście do Biblioteki Raczyńskich - udział w warsztatach (grupa: III).
czytaj wiecej
19.06.2023r. - Warsztaty z udziałem Dzieci i Rodziców (grupa: II), godz. 15.00.
czytaj wiecej